Samfunnsregler for tildelingen av «slots» pa felles flyplasser – EU-skjerm.

Samfunnsregler for tildelingen av «slots» pa felles flyplasser – EU-skjerm.

Samfunnsregler for tildelingen av «slots» pa fellesflyplasser – Hovedinnhold.

VERORDENING (EEG) Nr. 95/93 VAN DE RAAD van 18 januar 1993 om felles regler for tildelingen av «slots» pa communautaire flyplasser.

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comite (3),

Det er en okende mangel pa balanse mellom den utvidede lufttransporten i Europa og tilgjengeligheten av passende flyplassinfrastruktur for a oppfylle denne foresporselen; at en okende antall flyplasser i EU ogsa har overbelastning for kampen;

Med tanke pa at tildeling av slots pa overbelastede flyplasser skal v re basert pa upartisk, apen og ikke-diskriminerende regler;

Med forbehold om upartiskhet det beste blir garantert nar vedtaket om a samarbeide en flyplass vedtas av den ansvarlige medlemsstaten pa grunnlag av objektive kriterier;

Whereas, in order to facilitate the operation, it is desirable under certain conditions that a Member State should be able to designate an airport, provided that the principles of transparency, impartiality and non-discrimination are met;

Whereas the Member State responsible for the coordinated airport must appoint a co-ordinator whose impartiality above all doubt is elevated;

Med tanke pa at det er en viktig betingelse for en objektiv prosedyre for tildelingen av slots;

Under hensyntagen til at det nav rende system for tildeling av slots er basert pa dette vedtaket, forutsatt at dette systemet er i samsvar med nye utviklinger pa transportomradet i EU;

Whereas the policy of the Community in accordance with Regulation (EEC) No. 2408/92 av 23. juli 1992 om adgangen til EF-luftfartsselskaper til internasjonal luftfart (4) er rettet mot a fremme konkurranse og stimulering av adgang til markedet, og at disse mal krever viktig stotte til flyselskaper som onsker tjenester vedlikeholdes pa intracommunautaire ruter;

Whereas the current system provides for historical rights;

Whereas new entrants should also be able to access the Community market;

Whereas it is necessary to lay down specific provisions for the maintenance of adequate domestic air services to national areas;

Det er ogsa aktuelt a unnga situasjoner som ikke er fordelt pa grunn av manglende tilgjengelige slots, og de konkurranser blir skadet;

Det er hensiktsmessig at en best mulig utnyttelse av de eksisterende «slots» blir gjort for a na de ovenfor nevnte malene;

Whereas it is desirable that third countries grant equivalent treatment to Community companies;

Det er ikke sikkert at anvendelsen av dette forordning kan pavirke konkurransegrunnlagene i traktaten, s rlig artiklene 85 og 86;

Whereas the Kingdom of Spain and the United Kingdom on 2 December 1987 in London in a joint declaration of their Ministers of Foreign Affairs have been agreed on more cooperation with the use of the airport of Gibraltar, which arrangements are not yet applied;

Det er hensiktsmessig at dette forordning etter en bestemt anvendelsesperiode skal revideres for a kunne vurdere dets virkemate,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Werkingssfeer 1. Dette forordning vedrorer tildelingen av slots pa EU-flyplasser.

Definisjoner I dette reglementet forstas folgende:

En luftfartsselskap som har mer enn 3% av det totale antall slots som er pa den aktuelle dagen pa en bestemt flyplass, er pa over 2% av det totale antall slots som er pa den aktuelle dag i et lufthavnssystem hvor flyplassen del utelukkende, er tilgjengelig, blir ikke vurdert som nybegynner pa flyplassen;

De betingelser for flyplasscooerdinatie 1. Medlemsstatene er ikke obligatorisk til a angi en flyplass som bekreftet, med mindre dette er i samsvar med denne artikkelen.

the Member State shall ensure that at the airport as soon as possible according to generally accepted methods a thorough capacity analysis is carried out to determine whether the capacity in short term can be increased by infrastructure or exploitation changes and for the solution of the problems required tidsbegrenset fastsettelse. De analyseres periodisk oppdatert. Hver analyse og metode som den er basert pa, blir gjort til disposisjon for de berorte parter.

De koordinator 1. Etter samtalen med de flyselskapene som regelmessig gjor bruk av flyplassen, representerer deres representative organisasjoner og flyplassmyndighetene den for en koordinerte eller fullstendig koordinerte flyplassansvarlig medlemsstat en fysisk eller juridisk person med en omfattende kunnskap om samordning av tidsplanene van luchtvaartmaatschappijen aan als luchthavencoordinator. Den samme koordinatoren kan for mer enn en flyplass bli ansatt.

Cooerdinatiecomit� 1. Medlemsstatene sorger for at en flyplass som er fullt utnevnt til flyplassen, er merket med en samordningskomite som skal opprettes for a gi den radgivende samordneren radgivning som omhandlet i artikkel 4. Deltakelse til dette selskapet er i det minste apent for luftfartsselskapene og / eller deres representantorganisasjoner som regelmessig bruker flyplassen (er), de involverte lufthavnsmyndighetene og representanter for luftfartoyet. Det samme samarbeidet kan brukes for mer enn en flyplass.

Det koordinerende samarbeidet gir blant annet rad om:

Flyplasskapasitet 1. Pa en flyplass hvor «slots» blir tildelt, utarbeide de kompetente myndigheter i samarbeid med representanter for luftfartoyet, de toll- og innvandringsmyndigheter, de flyselskapene som benytter seg av flyplassen og / eller deres vertegenwoordigende organisasjoner, og flyplasskoordinatoren , ifolge generelle anerkjente metoder to ganger per ar for tildeling av «slots» tilgjengelig kapasitet stort. Nar den kompetente myndigheten ikke er til flyplassmyndigheten, ma den sistnevnte ogsa hores.

Et og annet skjer pa grunnlag av en objektiv analyse av mulighetene for a behandle luftfart, med hensyn til de ulike typer trafikk pa flyplassen.

Det resultat av undersokelsen blir i tide for den forste tildelingen av «slots» for forberedelse av de planleggingskonferanser som er meldt til flyplassenkoordinatoren.

Informasjon for samordneren Luftfartsselskaper som utforer pa en koordinert eller et fullstendig ruteflyvningstjeneste utnytte eller har til hensikt a gjore det, gi samordneren den dor han har behov for relevant informasjon.

Prosedyre for de toewijzing van ‘slots‘ 1. a) Nar det gjelder bestemmelsen i artikkel 10 angis det at en luftfartsselskap har en ledd av den koordinator som er tildelt «slot», har utfort, har luftfartsselskapet ret i den folgende tilsvarende tidsplan for samme tid verlangen.

Regionale tjenester 1. En medlemsstat kan bestemme «slots» pa en fullstendig koordinert flyplass reservasjon for innenlandsk regulerte tjenester:

Vrijwaringsmechanisme 1. Nar en losning ikke kan loses i henhold til nr. 2, kan det tas hensyn til at det ikke er mulig a forstyrre konkurransen mellom de berorte luftfartsselskapene, en luftfartsselskap ikke benytte seg av fleksibiliteten som angitt i artikkel 8 nr. 4 om en eller flere tilleggsfrekvenser som kan oppnas pa en rute mellom en fullstendig koordinerte flyplass i EF og en flyplass i en annen medlemsstat, hvis et annet EF-luftfartsselskap som er utstedt av en annen medlemsstat, er gitt i strid med alvorlige og vedholdende bestrebelser innen to timer etter at de ikke har mottatt samarbeidspartnere pa foresporsel, ikke har rimelig brukbare landings- og opplasingsslots for en eller flere tilleggsfrekvenser pa denne rutten.

Denne bestemmelse gjelder ikke dersom luftfartsselskapet som benytter seg av den fleksibilitet som er gitt i artikkel 8 nr. 4, ikke har hoyere frekvens enn den andre flyselskapet.

Der ma en alternativ losning for problemet a bli sokt, for eksempel:

Generelle bestemmelser 1. Nar det gjelder tildeling av slots pa flyplasser, viser det seg at et tredjeland.

may be taken in accordance with Community law with respect to the airport (s) appropriate measures are taken to remedy this, including the total or partial suspension of the obligations under this Regulation with respect to an airline of that third country.

Rapport og samarbeid 1. I lopet av tre ar etter at denne forordning trer i kraft, skal Kommisjonen utgjore en rapport om gjennomforingen av dette i Europaradet og Radet. Denne rapporten inneholder blant annet folgende:

Revision The Council shall take effect on 1 July 1997 on the basis of a proposal by the Commission by 1 January 1996, a decision on the extension or revision of this Regulation.

Inwerkingtreding This Regulation shall enter into force on the thirtieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities.

Dette forordning er bindende i alle dets deler og har direkte anvendelse i hver medlemsstat.